Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym petstory.pl jest spółka Petstore sp. z o.o. 16-001 Ignatki, ul. Kwiatowa 17, właściciel domeny petstory.pl, dalej jako my, sklep, administrator.

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

 1. Mailowo pod adresem: b2b@petstory.pl

 2. Pocztą na adres: Petstore sp. z o.o ul. Kolonia Żółtki 38A, 16-070 Żółtki Kolonia

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania nam zamówień, rejestracji w naszym sklepie oraz korzystania z usług naszego sklepu. Nie kupujemy tzw. baz klientów.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Przetwarzamy następujące  kategorie  danych:  imię, nazwisko, adres, pozostałe dane kontaktowe, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego, nickname/login, hasło do konta w naszym sklepie, adres poczty elektronicznej, inne informacje identyfikujące daną osobę, dane transakcyjne, dane o zachowaniach użytkowników w naszym sklepie w postaci tzw. logów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojego zlecenia lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu:

 1. poinformowania Cię o naszej ofercie oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące naszej oferty;

 2. realizacji Twoich zamówień;

 3. obsługi reklamacji, prawa odstąpienia jak i innych praw konsumentów;

 4. obsługi innych zgłoszeń, które do nas kierujesz;

 5. kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.

Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, w celu:

 1. analizowania danych z naszej strony www, zapisanych w plikach cookies;

 2. prowadzenia działań marketingowych przez telefon lub drogą elektroniczną;

 3. przesyłania Ci newslettera.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, możesz wycofać w dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach poniżej wymienionych, ponieważ jest to nasz prawnie uzasadniony interes, wynikający z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej:

 1. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług – możesz się temu sprzeciwić, patrz poniżej;

 2. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 3. dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

 4. prowadzenie analiz statystycznych;

 5. przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Warunkiem zawarcia z nami umowy jest podanie następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):

 1. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz - w przypadku przedsiębiorców NIP.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,

 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania - na podstawie art. 21 RODO. W takiej sytuacji zaprzestajemy przetwarzania tych danych w takich celach.

Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.

 2. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

 4. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 5. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej firmie.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić:

 1. firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną (serwera skrzynki pocztowej, domeny, chatu, systemu komentarzy).

 2. firmom analizującym elektronicznie przetwarzane dane statystyczne (np. Google Analytics).

 3. firmom prowadzącym platformy handlu internetowego (np. Allegro, Amazon, Erli).

 4. dostawcom usług płatniczych.

 5. firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe.

 6. uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.

 7. podmiotom obsługującym dla nas systemy CRM.

 8. upoważnionym pracownikom.

 9. biuru rachunkowemu.

 10. operatorom pocztowym lub przewoźnikom, także zagranicznym.

 11. podmiotom prowadzącym serwisy mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Google).

 12. kancelarii prawnej.

 13. za Twoją zgodą – także innym podmiotom, które z nami współpracują lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym firmom (np. w formie bazy klientów).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, zgodnie z terminami przedawnienia, obecnie maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy (dla przedsiębiorców to 3 lata) lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.

W przypadku przetwarzania Twoich danych przed zawarciem umowy przechowujemy je maksymalnie przez jeden rok od dnia ich przekazania.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, nie dłużej jednak niż trzy lata.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów dostarczających nam rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych).

Podstawą przekazania Twoich danych poza obszar EOG może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich    zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Przykładowo może to być automatyczne zaoferowanie Ci towaru na podstawie poprzednio przez Ciebie przeglądanych ofert w naszym sklepie.

Nigdy jednak nie podejmujemy decyzji wobec Ciebie opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych w postaci profilowania.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Dostosowaliśmy naszą firmę do wymogów bezpieczeństwa, przewidzianych w RODO. W szczególności zapewniliśmy, aby miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych były chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Ponadto hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Istotnym elementem ochrony danych jest także regularna aktualizacja oprogramowania, wykorzystywanego przez nas do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Jakie techniki marketingowe stosujemy w naszym sklepie?

 1. analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. korzystamy z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. stosujemy rozwiązanie automatyzujące działanie Sklepu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od nas.

 5. stosujemy rozwiązania badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego sklepu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Do czego używamy ciasteczek?

Używamy ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Zapisanie się do otrzymywania newsletterów w sklepie internetowym petstory.pl

Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego petstory.pl wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Użytkowników o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością sklepu internetowego petstory.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Zapisanie się do newslettera jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na otrzymany w e-mailu link otrzymany drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mailowy lub zaznaczeniu odpowiedniego pola wyrażającego zgodę przy procesie rejestracji w sklepie internetowym petstory.pl i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. sklep internetowy petstory.pl nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Sklep internetowy petstory.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika; czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego petstory.pl lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

Polityka prywatności.pdf