Sprzedaż w serwisie PETSTORY.PL prowadzona jest przez :

Petstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolonia Żółtki 38A, 16-070 Żółtki Kolonia 

NIP 9662134997 REGON 384925789  KRS 0000815377

I. Zasady współpracy

 1. Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą nastawioną na dalszą odsprzedaż zakupionego od nas towaru.
 2. Klient może w pełni korzystać z platformy hurtowni dopiero po założeniu konta klienta oraz po weryfikacji i akceptacji klienta przez Petstore Sp. z o.o..
 3. Przyznanie loginu i hasła dokonuje się na podstawie rejestracji, którą klient wykonuje samodzielnie w serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie Internetowej.
 4. Umowa z Klientem o korzystanie z platformy hurtowni zostaje zawarta w chwili zarejestrowania się Klienta na platformie oraz zaakceptowanie klienta przez Petstore Sp. z o.o.. 
 5. Hasło do Konta Klienta oraz dane zawarte na platformie hurtowni, w szczególności ceny mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
 6. Petstore Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyznania dostępu Klientowi do platformy hurtowni bez podania przyczyn.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z platformy hurtowni informując o tym Petstore Sp. z o.o.
 8. Petstore Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, do wycofania poszczególnych produktów z oferty, do przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych, do realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

II. Platforma hurtowni Petstory

 1. Towary widoczne są dla wszystkich użytkowników. Ceny oraz dostępność widoczne są dopiero po rejestracji Klienta oraz weryfikacji przez platformę Hurtowni Petstory. 
 2. Petstore Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji przez Petstore Sp. z o.o.. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Hurtowni.
 4. Podane ceny towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostawy naliczany jest dodatkowo w koszyku klienta.
 5. Dostawa naliczana jest do każdego produktu osobno i jej koszt wynosi 15 zł brutto (z podatkiem VAT).
 6. Petstore Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kosztów przesyłki w przypadku, gdy produkty zostaną spakowane w mniejszą ilość paczek. 

IV. Zamówienie

 1. Klient składa zamówienie poprzez wybranie towarów w ramach platformy hurtowni lub telefonicznie upoważnionemu przedstawicielowi Petstore Sp. z o.o..
 2. Klient składając zamówienie składa ofertę nabycia wybranych towarów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru towarów i zapłaty ceny.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży niektórych towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych towarów i kolejności wpłynięcia zamówienia do Petstore Sp. z o.o.. 

V. Dostawa

 1. Petstore Sp. z o.o. umożliwia klientom następujące sposoby dostawy towaru: dostawa kurierska za pośrednictwem wybranego przewoźnika oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy: ul. Kolonia Żółtki 38A, 16-070 Żółtki Kolonia
 2. Po wydaniu towaru Klient powinien sprawdzić, czy towar nie posiada uszkodzeń oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór towaru.

IV. Reklamacje 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki z towarem należy sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera.
 2. Wszelkie wady towaru nie wynikające z winy firmy kurierskiej powinny być zgłaszane telefonicznie lub poprzez e-mail do Petstore Sp. z o.o.. 

VI. Dane osobowe

 • Dokonując rejestracji w Platformie Hurtowni Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Petstore Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych dla potrzeb Petstore Sp. z o.o. jeżeli takie zostaną przekazane, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 •  Klient Petstore Sp. z o.o. ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.

REGULAMIN ROZPATRYWA
NIA REKLAMACJI HURTOWYCH

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje’’

3. Z chwilą wydania przez producenta (sprzedawcę) produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Producent (sprzedawca) w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika, klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika. Należy wówczas spisać protokół szkody wraz z kurierem.

5. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu klient zauważy w nim jakiekolwiek wady *ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych bezpośrednio u
producenta. Klienci dropshipping, w ciągu 2 dni mają obowiązek poinformować o wadach, ubytkach lub reklamacji ilościowej. Przy pozostałych zamówieniach, (stali klienci hurtowi) czas zgłoszeń wynosi 3 dni. Wiadomość należy kierować na email b2b@petstory.pl

*Producent za wady produktu uprawniające klienta do reklamacji uważa:
 • uszkodzenia mechaniczne opakowań powstałe nie z winy przewoźnika, jednak ujawnione od razu po rozpakowaniu przesyłki,
 • towar jest niezgodny z zamówieniem.
 
6. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym oraz z dowodem jego zakupu lub jego kopią na adres:

Petstore Sp. z o.o.
ul. Kolonia Żółtki 38A, 16-070 Żółtki Kolonia
(Koszt wysyłki reklamowanego towaru, ponosi klient.)
 
7. Reklamacji nie podlegają:
 • cechy fabryczne reklamowanego produktu
 • towary, którym minął okres gwarancji producenta
 • minęły 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu dokonanego w firmie PETSTORE SP. Z O.O.
 • uszkodzenia mechaniczne
 • naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
 • uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od klienta do Działu Reklamacji
 • uszkodzenia spowodowane przez przewoźnika.

8. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
 • towar nie został zakupiony w firmie Petstore Sp. z o.o.
 • przesyłka nie zawiera formularza reklamacyjnego opisujące dokładną wadę towaru stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru
 
9. Sprzedawca, zgodnie z Art. 560 (Art. 560. Uprawnienia kupującego w razie wady rzeczy) w pierwszej kolejności ma prawo do naprawy reklamowanego towaru, jeżeli wymiana, bądź zwrot środków obciążą sprzedającego do nadmiernych kosztów.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Nieodpowiedni kolor/rozmiar/model itp. zamówiony przez kupującego
Jeżeli sprzedający w poprawny sposób zrealizuje zamówienie, a kupujący po doręczeniu przesyłki lub w trakcie jej drogi będzie chciał dokonać zmian w zamówieniu, Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Wówczas Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do naszej siedziby:

Petstore Sp. z o.o.
ul. Kolonia Żółtki 38A, 16-070 Żółtki Kolonia

11. Sprzedający w ciągu 14 dni ma obowiązek poinformować klienta o decyzji rozpatrzenia reklamacji oraz kolejne 14 dni na wysłanie reklamowanego towaru do klienta.Formularz reklamacyjny można pobrać pod tym linkiem